Beiratkozás

1.    Az ellátásra jogosultak (a bölcsődébe felvehető gyermekek) köre:

 

                A Kisgyermek Szociális Intézmények bölcsődéibe, a Pécs városban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők kérhetik gyermekük elhelyezését.               

 

Bölcsődei intézményben azon gyermekek ellátását – nevelését, gondozását, felügyeletét, étkeztetését – kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói,

 • munkavégzésük,
 • munkaerő piaci részvételt elősegítő programban,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban,
 • a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban,
 • felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük
 • képzésben való részvételük,
 • betegségük,
 • vagy egyéb ok miatt, napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

               

                Bölcsődéink a saját családjukban veszélyeztetett, védelembe vett vagy hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nappali ellátását is megvalósítják, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival együttműködésben.

                Továbbá intézményünk a sajátos nevelési igényű – integráltan nevelhető – gyermekek ellátását is biztosítja, amennyiben azt az adott bölcsőde férőhely-kapacitása lehetővé teszi.

 

                Intézményünk a gyermek 20 hetes korától 3 éves korig biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását.                       Amennyiben a gyermek a 3. életévét betöltötte, a gondozási nevelési év végéig (augusztus 31.) maradhat a bölcsődében.

                Amennyiben a kisgyermek még nem érett az óvodai nevelésre és a bölcsődeorvos – a kisgyermeknevelővel, bölcsődevezetővel, az intézményben dolgozó szakértőkkel egyeztetve – ezt javaslatával megerősíti, a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében.

                Sajátos nevelési igényű kisgyermek fejlődését, – integrált, részlegesen integrált vagy különösen indokolt esetben speciális formában történő ellátását – folyamatosan szakemberek által értékelve, a szülővel azt egyeztetve, maximum 6 éves koráig maradhat bölcsődében.

2.    A bölcsődei csoportban gondozható gyermekek száma:

 

A maximális férőhelyszám és a ténylegesen elérhető férőhelyszám egymástól eltérhet, mivel a korosztályoknak megfelelő csoportbeosztás alacsonyabb betöltött férőhelyszámot eredményezhet, az alábbi szabályok szerint:

 • Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható.
 • A bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható.
 • A sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10 gyermek nevelhető, amennyiben 1fő sajátos nevelési igényű, 8 gyermek nevelhető, amennyiben 2 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül felvételre a csoportba.
 • A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek, amennyiben legalább 3 fő kisgyermeknevelő látja el a gyermekcsoportot maximum 9 fő nevelhető, gondozható.

3.    A bölcsődék megtekintése, nyílt napok:

 

            Amennyiben a felvételi kérelem benyújtását megelőzően vagy azt követően a szülő(k) (törvényes képviselő) meg kívánja tekintetni a bölcsődéket vagy a bölcsődék valamelyikét, erre a bölcsődevezetővel egyeztetett időpontban, vagy minden év tavaszán rendszeresen szervezett nyílt napokon van lehetőség.

4.    A bölcsődei jelentkezés

 

                A bölcsődébe a felvétel iránti kérelem önkéntes, a szülő (törvényes képviselő) saját elhatározásából, a jogosultsági feltételek fennállása esetén kérelmezheti. A felvételi kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. Továbbá a gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

 • a körzeti védőnő[1]
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos
 • a szociális illetve családgondozó
 • a gyámhatóság is.

 

                A bölcsődei felvételi eljárás a bölcsődei kérelem kitöltésével és a választott bölcsődében történő leadásával indul. A bölcsődei kérelem letölthető a KSZI honlapjáról (www.kszipecs.hu), nyomtatott formában pedig elérhető a bölcsődei jelentkezés helyszínén. A bölcsődei kérelem átvételéről igazolást állít ki a bölcsődevezető.

                        A bölcsődékbe a felvétel a teljes naptári évben folyamatos – a szabad férőhelyek erejéig -, azonban a nevelési év tervezhetősége érdekében, minden év tavaszán beiratkozásra van lehetőség az adott – szeptemberben kezdődő – nevelési évre vonatkozóan. A nyílt napok, illetve a beiratkozás időpontjai a honlapon, facebook oldalon, pécsi sajtóorgánumokban kerülnek közzétételre.

5.    A felvételi folyamat

 

Az átvett felvételi kérelmek a választott bölcsőde nyilvántartásába felvezetésre kerülnek. A nyilvántartásba kerülő kérelmek nyilvántartási száma minden esetben megegyezik az átvétel igazolásáról kiállított iraton feltűntetett nyilvántartási számmal.

 

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek és a szülő lakcímkártya másolata
 • a gyermek TAJ kártyájára,
 • munkáltatói igazolások (mindkét törvényes képviselő részéről) vagy előzetes munkáltatói szándéknyilatkozat a munkába állás időpontjára vonatkozóan
 • iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén
 • szülő betegsége esetén orvosi igazolás, védőnői javaslat
 • az illetékes munkaügyi központ igazolása a munkaerő piaci képzésen való részvételről
 • egyedülállóság esetén a magyar államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakvélemény
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás

 

                        A felvétel sorrendjét a jelentkezés időbeli sorrendje határozza meg, kivéve, ha jogszabály előnyben részesítési kötelezettséget ír elő.

A bölcsődei felvételnél, a következő nevelési évre a hivatalosan meghirdetett tavaszi beiratkozáson megjelent és bölcsődei felvétel iránti kérelmet benyújtott családok – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a sorrendiségben előnyt élveznek. Így azok a családok, akik a nevelési év folyamán kérelmezik gyermekük felvételét a hivatalos beiratkozást követően, csak az üresen maradt férőhely-kapacitás erejéig fogadhatók intézményeinkbe. Férőhelyhiány esetén várólistára kerülnek.

 

A bölcsődei intézményekben a helyfenntartás nem lehetséges, így – a jogosultsági és rászorultsági feltételek vizsgálata mellett – várólistára kerül, minden olyan gyermek is, aki beiratkozáskor azt kérelmezte, hogy a nevelési év második felében tudja gyermeke beszoktatását elkezdeni. Számukra akkor tudjuk a bölcsődei férőhelyet biztosítani, amennyiben a beszoktatás időpontjáig, a beszoktatás időpontját megelőző időpontra vonatkozó felvételi kérelem nem érkezik, továbbá a nevelési év folyamán óvodába megy egy kisgyermek a harmadik életéve betöltésekor vagy egyéb más indok miatt felszabadul férőhely az intézményben.  Így kérjük a családokat, hogy amennyiben a munkába való visszatérésük időpontja tervezhető, úgy a minden évben meghirdetett hivatalos, tavaszi beiratkozáson jelezzék bölcsőde iránti igényüket.

               

A felvételi kérelmekről a bölcsődevezető dönt, mely döntést az intézmény igazgatója hagyja jóvá.

 

Bölcsődei túljelentkezés esetén, a bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen azok a gyermekek:

 • akit egyedülálló szülő nevel,
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a 3 főt meghaladja,
 • aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,
 • akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem, vagy csak részben tudja,
 • akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
 • akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni biztosítani kell a gyermek bölcsődei ellátását, ha a gyámhivatal védelembe vételt rendelt el, és kötelezte a szülőt a bölcsődei ellátás folyamatos igénybevételére. A védelembe vett gyermekek felvételéről azonnal gondoskodni szükséges.

 

                A választott tagbölcsődébe történő jelentkezés esetén, lehetséges további két bölcsődei intézmények megjelölése is, arra az esetre, amennyiben az első helyen szereplő tagintézmény – férőhelyhiány miatt – a gyermek felvételét biztosítani nem tudja. A tagbölcsődék közötti választási lehetőség csak a meghirdetett beiratkozás időpontjában benyújtott kérelmek esetén lehetséges. A tagbölcsődék közötti választás esetén különösen tekintettel kell lenni a szülő munkahelyére, valamint a testvérkapcsolatokra (óvoda, iskola közelsége).

A bölcsődevezetőnek a felvételről a döntést – az igazgatóval egyeztetve – a kérelem benyújtását követő 10 napon belül meg kell hozni és a szülőt írásban kell tájékoztatni a gyermek,

 • felvételéről vagy,
 • felvételének elutasításáról vagy,
 • más tagintézményben lehetséges felvételről vagy
 • várólistára kerülésről

 

Az intézmény nevében az illetékes bölcsőde vezetője a felvétel tényéről elsősorban e-mailben értesíti a szülőt, szülőket, melyben a tudomásulvétel visszaigazolását kéri.

 A felvételi kérelem leadását követő 15 munkanaptól – papír alapon – a választott bölcsődében, személyesen is átvehető a felvételi döntésről szóló irat.

A felvételről szóló döntéssel egyidejűleg írásban értesítést kap a szülő (törvényes képviselő)

 • az első csoportos tájékoztató vagy az első személyes találkozás időpontjáról (melyeken az ellátás első napja egyeztetésre kerül),
 • a nevelés-gondozás megkezdéséhez szükséges dokumentumok, igazolások listájáról.

 

Nem számít a felvételi kérelem elutasításának, ha a kérelmezett bölcsőde helyett a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága más bölcsődéjében elérhető férőhelyet kínál fel a családnak és azt a szülő nem kívánja igénybe venni.

 

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő a felvétellel kapcsolatos döntést vitatja, az értesítés kézhez vételét követő nyolc napon belül a Kisgyermek Szociális Intézmények igazgatójához, vagy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Főosztályához fordulhat, a bölcsődei intézmény egyidejű értesítése mellett.

 

 Az a felvett gyermek, akinek az egyeztetett napon a bölcsődei gondozás igénybevételét értesítés és igazolás nélkül nem kezdi meg szülője, a megszerzett jogosultságot elveszti, felvételi kérelmét ismételnie kell.

 

A felvételről való értesítést követően a felvett gyermek szülője, törvényes képviselője írásban megállapodást köt a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatóságával a bölcsődei ellátásról. A gyermek ellátásának megkezdése az első gondozási nap.

 

A megállapodás a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által jóváhagyott formanyomtatvány.

6.    A bölcsődei gondozás megkezdéséhez szükséges dokumentumok:

 

 • szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya,)
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás,
 • a gyermek TAJ kártyájára, lakcímkártyája,
 • munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről (az ellátás megkezdése előtt legalább két héttel benyújtandó mindkét szülő részéről)[2],
 • iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén,
 • szülő betegsége esetén orvosi igazolás, védőnői javaslat,
 • az illetékes munkaügyi központ igazolása a munkaerő piaci képzésen való részvételről,
 • egyedülállóság esetén a magyar államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról,
 • ételallergia, diétás elelemezési igény esetén szakorvosi javaslat,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakvélemény,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat,
 • a háziorvos, vagy házi gyermekorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető,
 • írásbeli hozzájárulás a dokumentumok másolásához illetve a személyes adatok kezeléséhez.

 

A megjelölt dokumentumok, igazolások bármelyikének hiánya esetén a megállapodás megkötése, így a bölcsődei gondozás megkezdése nem lehetséges.

Amennyiben a hiányzó igazolások benyújtása a bölcsődei gondozás megkezdésének eredetileg megjelölt időpontjától számított nyolc napon belül benyújtásra kerülnek, a benyújtás időpontjában a megállapodás megköthető, és a megállapodás megkötését követő leghamarabb elérhető időponttól a szolgáltatás igénybe vehető, azzal, hogy a késedelemből adódóan az első gondozási nap eredeti időpontja is módosul és arra kizárólag a legközelebbi szabad időponttól kerülhet sor. Amennyiben a hiánypótlás nyolc napon belül nem történik meg, a bölcsődei felvételről szóló döntés hatályát veszti.

 

A fentieken túl, kérjük a gyermek oltási könyvét (egyéni védőoltási dokumentációját) a bölcsődének másolatban átadni szíveskedjenek. A gyermek védőoltási dokumentációjának hiányában a bölcsődének jelzési kötelezettsége áll fenn az illetékes hatóságok felé.

 

A térítési díj megállapításához és a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb információkat, nyilatkozatokat a szülőknek a helyszínen írásos formában kell megtenniük, melyekről további tájékoztatást a bölcsődevezetők nyújtanak.

[1] A bölcsődei felvételt a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15./1998 (IV.30.) NM rendelet 36.§ (3) a) pontja alapján a körzeti védőnő (területi ellátást biztosító védőnő) is kezdeményezheti. A védőnő a kezdeményezésre egészségügyi vagy gyermekjóléti indokból jogosult. Amennyiben a védőnői kezdeményezés indoka egészségügyi jellegű, a védőnő az igazolás kiállításával egy időben köteles az érintett gyermek házi gyermekorvosát írásban értesíteni. Amennyiben a védőnői kezdeményezés indoka gyermekjóléti jellegű, a bölcsődevezető köteles a kezdeményezéssel egy időben írásbeli jelzést tenni a Család és gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak. A jelzés tényéről, a szülőt a kezdeményező irat kiállításával egyidejűleg szóban is tájékoztatni kell.

 

[2] A hatályos jogaszályoknak megfelelően a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsőde vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.